అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

3, ఏప్రిల్ 2016, ఆదివారం

పదమథనము


🎯🎯పదమథనము🎯🎯

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,3,1,3. ధ్వన్యనుకరణము.

2,3  ఆగమనము ..  రాకడ.

1,2, య,ణ,4 ...
                 ఆశ్రయము.ఠికాణా..

2,వ ,4       ధ్వని . గర్జితము.

3, ర ,4      కే‌లు . హస్తము.

తో 3,4     సంతానము. పరంపర.

చ‌,ట,3,4.   ఊరపిచ్చుక.
                    కలవింకము.

పదమును తెలపండి ..

🎯🎯పదమథనం🎯🎯 ౨

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2   దేవతలు.  వాతూలము.

1,త.  కుమార్తె .. తనయ ..

1,3,4   కొడుకు ..కుమారుడు

1,2. భి   భూమి. సారంగము.

చ. 3,4  కృష్ణ సారము. చలనము.

నాపి3,4  ..దేశచ్చిదుడు.
                    క్షౌరికుడు.

పదమును తెలపండి ..
🎯🎯పదమథనము🎯🎯  ౧

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2,4   ముదము .రాధనము.

1,4.   ముఖము.. ఆననము.

3,2,4.   నది .పర్వతజ .

4,2,3,4   కపటభావము.
                కుచ్చితము.

1, స,4    అపహరణము.
                 వంచనము.

మౌ,3,4.    అవాక్కు.
                అభాషనము.

పదమును తెలపండి..