అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

మా పుస్తకాలు

1. బాలల రామాయణం Balala Ramayanam

                           2. సుధారామం SHUDARAMAM                  
             3. అమ్మకు అక్షరాంజలి
                                           - పంతుల జయ మహేశ్వరిAMMA KU AKSHARANJALI

              4. విశ్వనాధీయ స్వప్నశాస్త్రము 
                                                  -  పంతుల విశ్వనాధం viswanadhiya swapnasastram
             5.విశ్వనాధీయ ప్రశ్నశాస్త్రము 
                                                  -  పంతుల విశ్వనాధం viswanadhiya prasna sastram  
6. దక్షిణామూర్తి సంహిత
DAKSHINA MURTY SAMHITA

No comments:

Post a Comment

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...