అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

7, ఏప్రిల్ 2016, గురువారం

శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం - రాశి ఫలితాలు

https://www.scribd.com/doc/307190210/Sri-Durmukhi-Nama-Samvastara-Ugadi-2016-2017-Telugu-Rasi-Phalalu-Yearly 
https://issuu.com/parakri/docs/sri_durmukhi_nama_samvastara_-_2016
https://archive.org/details/SRIDURMUKHINAMASAMVASTARA20162017TeluguRasiPhalaluYearly 
http://www.slideshare.net/parakrijaya/sri-durmukhi-nama-samvastara-20162017telugurasiphalaluyearly
తెలుగు వారంరికీ  శ్రీ దుర్ముఖి నా సంత్స శుభాకాంక్షలు
 శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సరము ఉగాది వేడుకలు 
Sri Durmukhi Nama Samvastara Ugadi 2016-2017 Telugu Rasi Phalalu Yearly
Durmukhi nama samvatsaram -rasi phalalu 2016 to 2017 Telugu4, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం 🎯🎯

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2.   అంగజ.  ఆత్మజ .పుత్రిక

1,3,ల,4     ఒక అధోలోకము .

       సప్తలోకములలో ఒకటి.

1,మ,4    పుష్పము. లతాంగము.

2,3,4   సుభోదము. మేలు

2,మ,4      శిశిరము. నిహారము.
                 తుషారము.

3,మ,4  తిమిరము .అంధకారము

3,3,4.   పట్టు . పంతము.
                  వికటము.

పదమును తెలపండి.

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం 🎯🎯

ఆరు అక్షరాలు పదం

2,3 - స్వప్నము, భాగము

4,5 - నైపుణ్యం,చతురత

1,3,1,౩ -  ద్రవం బాగా మరుగుట అనే అర్ధం

1,4,3 - పూర్తిగా, మొత్తం

పా,6 - వశం,క్షీరము

2=4

పదమును తెలపండి.

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం🎯🎯

ఐదు అక్షరాలు పదం.

1,థ.    దుఃఖము. ఆక్రోశము.

2,4.   ధర . ధరణము.

1, య,5    ఖర్చు.క్షయము.    
                   వెచ్చము.

2,4,5      శ్రేష్ఠము. కోరిక.

2,న ,4   మేఘజము .వరుణము .
                      కాన .

3,2,5.  లలంతిక .గొలుసు.

శ,4,1,5  లక్ష్యము. గుఱి . .

పదమును తెలపండి..

3, ఏప్రిల్ 2016, ఆదివారం

పదమథనము


🎯🎯పదమథనము🎯🎯

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,3,1,3. ధ్వన్యనుకరణము.

2,3  ఆగమనము ..  రాకడ.

1,2, య,ణ,4 ...
                 ఆశ్రయము.ఠికాణా..

2,వ ,4       ధ్వని . గర్జితము.

3, ర ,4      కే‌లు . హస్తము.

తో 3,4     సంతానము. పరంపర.

చ‌,ట,3,4.   ఊరపిచ్చుక.
                    కలవింకము.

పదమును తెలపండి ..

🎯🎯పదమథనం🎯🎯 ౨

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2   దేవతలు.  వాతూలము.

1,త.  కుమార్తె .. తనయ ..

1,3,4   కొడుకు ..కుమారుడు

1,2. భి   భూమి. సారంగము.

చ. 3,4  కృష్ణ సారము. చలనము.

నాపి3,4  ..దేశచ్చిదుడు.
                    క్షౌరికుడు.

పదమును తెలపండి ..
🎯🎯పదమథనము🎯🎯  ౧

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2,4   ముదము .రాధనము.

1,4.   ముఖము.. ఆననము.

3,2,4.   నది .పర్వతజ .

4,2,3,4   కపటభావము.
                కుచ్చితము.

1, స,4    అపహరణము.
                 వంచనము.

మౌ,3,4.    అవాక్కు.
                అభాషనము.

పదమును తెలపండి..