అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

24, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 20

20. సమస్య:-   బీరుపట్ట బిడ్డ భీముడగును.
          

      ఆవె||     అక్బరడిగినాడు, అమ్మలేదక్కటా!
                  బిడ్డ పాలకెట్లు? బీర్బలనెను
                ఆవు పాలను మన ఆస్థానమందు క
                  బీరుపట్ట బిడ్డ భీముడగును.||

11, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

6, డిసెంబర్ 2012, గురువారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 21

 21. సమస్య:- మూడును మూడు మూడు మరి మూడును మూడును మూడుమూడుగన్.
      
 ఉ||  బాడుగ కట్టినాను గత వారమునుండియు బండిలాగి నీ
     తోడిక నమ్ముమయ్య నను దోసము పట్టెదవేల రోజుకున్
     మూడగు రూకలైన యవి మొత్తము లెక్కిడ వారమందునన్
     మూడును మూడుమూడు మరిమూడునుమూడును 
                                                                 మూడుమూడుగన్.||