అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

30, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 16

16. సమస్య:- శ్రీ స్థానము మారిపోయి చివరకు చేరెన్ ||


       కం  ||    శ్రీ స్థిరమగు శ్రీహరి వ
                క్షో స్థానము దాచె మౌని, కోపించెను ల
                క్ష్మ్యా స్థేయుని క్రియ, అలకన్
                శ్రీ  స్థానము మారిపోయి చివరకు చేరెన్ ||

10, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 15

15. సమస్య:- "వడ్డీ అసలు కంటె ముద్దు పరికింపంగా ||
       

    కం ||      గుడ్డనడు కొడుకు పనులకు
                 సొడ్డు పనులయిన మనుమడు సొంపగు క్రియలన్
                 యెడ్డెముసేసిన తాతకు
                 "వడ్డి అసలు కంటె ముద్దు పరికింపంగా  ||

8, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 14

14. సమస్య:- "రతిని పెండ్లాడె వారిజ సుతుడు నిజము
    

      గీ ||    వేద వేదాంగ వాఙ్మయ వేదవతిని
              నాద నాట్యాంగ రాగాల నాద నటిని
              వరల సౄష్టికర్త సతి సరస్వతిని సరస
              "రతిని పెండ్లాడె వారిజ సుతుడు నిజము ||

6, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 13

13. సమస్య:-"మీ సముతో వియ్యమంద మీ సములయ్యెన్"


     కం ||     రోసముతో కయ్యమగును
               కాసులతో కుదురునయ్య కళ్యాణములున్
               ఈ సరి కయ్యము వియ్యము
              "మీ సముతో వియ్యమంద మీ సములయ్యెన్" ||

4, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 12

 12. సమస్య:-"చచ్చినోడి కళ్ళు చారడేసి" ||

      గీ ||  పెద్దవాని పలుకు ముద్దులొలుకుచుండ
              పేదవాని పలుకు పెదవి చేటు
              బ్రతికి చెడ్డవాని వావి వరసలోన
               "చచ్చినోడి కళ్ళు చారడేసి" ||