అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Friday, September 9, 2016

అభినందన సన్మాన పత్రిక - చెళ్ళపిళ్ళ చిరంజీవిఅభినందన సన్మాన పత్రిక - చెళ్ళపిళ్ళ చిరంజీవి - తే.ది 08-09-2016
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
Call : 9966455872

Sunday, September 4, 2016

వినాయక

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1107795272644774&id=100002429349734