అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Monday, December 15, 2014

అమ్మకు అక్షరాంజలి- శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి

  అమ్మకు అక్షరాంజలి
 To view large dobble click on book            
 

                        

Friday, December 5, 2014

కల్యాణాశీర్వాణిcontact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్