అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

16, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

గృహ ప్రవేశ ఆశీర్వాణి

నా మిత్రుడు నూకల సూర్య ప్రకాష్ నూతన గృహప్రవేశ సందర్భంగా
Gruha pravesha aasirvani -16-10-2015
http://1.bp.blogspot.com/-z80m_cN_U5A/ViErVVuWQbI/AAAAAAAAJlA/fTDbxvlvji4/s1600/Gruha%2Bpravesha%2Baasirvani.jpg
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్