అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Tuesday, February 17, 2015

మిత్రులందరీకి మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు
మిత్రులందరీకి మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు
శివుని పేరు మీద చిద్విలాసము లొప్ప
ఈప్సి తార్థ వర్త ఈ స్వరమున
జాగరంబు సేయు జనములు జగమున
అప్రమేయ వరద హరి ముకుంద ||
--- పరాక్రిజయ

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872, 9966680542
Like the face book page : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAY…,
సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/,
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://secureonlinepayments.webs.com/,
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,
తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/ ,
పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in
Contact:-
Email : secure.onlinepayments2014@gmail.com (or)
parakrijaya@gmail.com
సంప్రదింపులకు ఫొన్ చేయండి. +919966455872,+919966680542 .