అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

5, మే 2012, శనివారం

అమ్మకు అక్షరాంజలి- శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి

                                                        అమ్మకు అక్షరాంజలి
                                         రచన  - శ్రీమతి పంతుల జయమహేశ్వరి