అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label మన్మథ నామ సంవత్సర ఉగాది కందాయ & నవ నాయక ఫలాలు. Show all posts
Showing posts with label మన్మథ నామ సంవత్సర ఉగాది కందాయ & నవ నాయక ఫలాలు. Show all posts