అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

30, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 16

16. సమస్య:- శ్రీ స్థానము మారిపోయి చివరకు చేరెన్ ||


       కం  ||    శ్రీ స్థిరమగు శ్రీహరి వ
                క్షో స్థానము దాచె మౌని, కోపించెను ల
                క్ష్మ్యా స్థేయుని క్రియ, అలకన్
                శ్రీ  స్థానము మారిపోయి చివరకు చేరెన్ ||