అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

27, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 19

19. సమస్య:-  మనమా! వద్దిక నాదుమాట వినుమా మర్యాద కాపాడుమా!


మ||  స్తనముల్ రెండవి క్షీరపక్వ ఫలముల్ ధ్యానింపమాత్వమే
      ఘన సారంబగు నూరువుల్ గనుమ సంఘావిర్భవా స్థానముల్
      కనుకన్ యేమరి విస్మరింపకుము సౌశీల్యంబె యో జార! కా
      మనమా! వద్దిక నాదుమాట వినుమా మర్యాద కాపాడుమా! ||