అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

3, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి "షోడశి" రామాయణ రహస్యములుగుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి "షోడశి" రామాయణ రహస్యములు  పుస్తకానికై క్రింద ఇవ్వబడిన అడ్రస్ కు సంప్రదించ వచ్చు.

Saatyaki
S/O Late.G.Seshendra Sharma
32,JanathaFlats
Kanthi Sikhara Complex
Pungagutta(Opp:Model House)
Hyderabad:A.P:INDIA
Phone:9441070985, 7702964402
Website:http://seshendrasharma.weebly.com