అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

నందన నామ వత్సర శుభాకాంక్షలతో

                      నందన మా వందనమ్
                                                                                                                                  ---  పరాక్రి