అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

దంతి కందళి

 

దంతి కందళి

1.     కం//    మృత్తిక మూర్తిని `గణపతి`
  
నెత్తుగ నీవిగ్ర హంబు లేర్పడ భువిలో
  
నిత్తెము భద్ర నిమజ్జన
  
ఉత్తరు పాశన స్మరింప ధన్యత  దంతీ

 

2.     కం//  సత్తువ నిచ్చెడి ' గణపతి'
   
విత్తము బొత్తము మరేమి వివిధా గమముల్
   
ఎత్త రి నైనను బొందగ
   
తత్తర పాటేల ? నిన్ను  దలచిన దంతీ

 

3.     కం// అత్తరి కైలా సములో
   
సత్తె మవిఘ్నము కుమార సామిని గెలువన్
   
ఉత్తమ ధీగురు ముల్లో
   
కోత్తము డనరా  ! ప్రసిధ్ధ  కోవిద దంతీ

 

4.     కం//  ఉత్తర దిక్కున వెదుకగ
   
నుత్తారించిన ముఖమును నుద్యమ గతితో
   
అత్తించిన హస్తీశా
   
వేత్తా, తాతా విధాత విశృత దంతీ

 

5.     కం//   దుత్తాకాశ మదెంతయొ
  
చిత్తైకోధృతి హసింప శీతుని వగతో
  
భిత్తిం శపింప కథలై
  
మిత్తికి మింటికిని గలిగె మీదయ దంతీ

 

6.     కం//     పొత్తము వ్రాయగ కలమై
  
ముత్తెపు మునిపంటి సగము మూర్తంబయ్యెన్
  
లత్తు వినాయక భారత

            సత్తాలేఖన సువేద శాస్త్రిగదంతీ

 

7.     కం//  మత్తేభంబును జూచిన
   
చిత్తములో జిత్రమైన  శ్రీగణనాథా
   
తత్తేజంబును గొలిచిన
   
ఉత్తమ గతులెల్లగల్గు నుర్విని దంతీ

 

8.     కం//  ఎత్తుకు గుజ్జగు రూపము
      
కుత్తుక నతికిన గజముఖ కోమల నయనా
      
ఇత్తెరగు చెవులు చాటలు    
      
చిత్తరువేయగను జూడ చిత్రము దంతీ

 

9.     కం//  హత్తుకునానుకు నుండును
     
బొత్తిగ చిన మూషికంబు  బ్రోచిన దొరనే
     
సత్తువ మోయగ దగునో
     
విత్తుకు పెను వృక్షభరము వింతగు దంతీ

 

10.                        కం//  చిత్తడి ధారలు గురియగ
     
పుత్తడి పండంగ నిండె పుడమిని వడిగా
     
విత్తిన భాద్రపదపు మా
     
సాత్తుగ లంబోదర వర సాక్షీ దంతీ

 

11.                        కం//  మొత్తము ఇరువది యొకటిగ
   
దత్తసమర్పణ విధాన దయ సేయగదే
   
దత్తూర పత్ర గరికలు
   
సొత్తుగ గైకొని శుభముగ జూడుము దంతీ

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి