అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

4, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 12

 12. సమస్య:-"చచ్చినోడి కళ్ళు చారడేసి" ||

      గీ ||  పెద్దవాని పలుకు ముద్దులొలుకుచుండ
              పేదవాని పలుకు పెదవి చేటు
              బ్రతికి చెడ్డవాని వావి వరసలోన
               "చచ్చినోడి కళ్ళు చారడేసి" ||