అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

1, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

చాటువులు - 13

   తేగీ||      ఆంధ్ర భాషకు పట్టంపు టాణిమణుల
                     కావ్య కన్యక లెందరొ గజ్జెకట్టి
                     చిందులేయగ నుత్సాహ సింధువందు
                     పద్యమేదేని పలుకగా ద్యమగును ||