అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

7, మే 2012, సోమవారం

కందళిత లలితా స్తవం
                     కందళిత లలితా స్తవం 
                            (తారావళి)    
                  


      1. కం ||   శ్రీమాత మహారాజ్ఙీ      
                    శ్రీమత్సింహాస వాస శ్రీ లలితాంబా|
                    నామాను రాగ పఠితా
                    సామాంపాతు పరమాత్మసంపద్లలితా||

      2.  కం ||   శ్రీ విద్యా చరణాంకిత
                     భావద్వయ సుగుణహార భాషా జననీ|
                     నీవారాంతర బీజయ
                     శ్రీ వాణీ రమ భవాని చిద్ఘన లలితా||

      3.   కం ||   శ్రీవిద్యా నిధివై ధర
                      భావింపగ సృష్టికార్య పాలన లయముల్|
                      దేవీ నిత్యా జేతువు
                       కావగ ప్రార్థింతు నిన్ను కమలా లలితా||

      4.  కం ||    యాగా నందిని యోగిని
                       రాగాడంబర శశాంక రాగిణి రమణీ|
                       భోగాసక్త పయోధిని
                       సాగీర్వాణీ ప్రఫుల్ల సాహితి లలితా||

    5.   కం ||      మాధవ హౄదయ విహారీ
                       రాధా జగదీశ రాణి లంపట లాస్యా|
                       వేదారాధిత బ్రహ్మణి
                       నీదాసుని బ్రోవు మమ్మ నిర్మద లలితా||

    6.   కం ||    శ్రీ సూక్తము జపియించెద
                     నీసేవలు చేయదలుతు నిర్మల భక్తిన్
                     శాసించిన కార్యములవి
                     భాసురమౌ నీపదాల బాసట లలితా||

     7.  కం ||     శ్రీ గిరిజా శారదవై
                      త్రైగుణ శోభిత శుభాంగ త్రిగుణాతీతా
                      రాగిణివై కవితానుత
                     వాగధి దేవతవు నీవు వందన లలితా||
 
    8.   కం ||    ఒకతే ఒకతెను పదుగురు
                     ప్రకటింతురు బుద్ధి కొద్ది పద్ధెనిమిదిగా
                     సకలంబమ్మలు ముగ్గురు
                     ఒకతే ఒకతిగ కనుగొను నూహన్ లలితా||

    9.   కం ||   మేధా మోదిత బ్రహ్మణి
                    సాధారణ సంచరిత వసాధారణ ధా
                    రాధావళ్య గుణా పృధు
                    గాధా స్తవనీయ భావ కవితా లలితా||

   10.    కం ||   శ్రీ దేవీ నామములవి
                      సాధన యుక్తము రహస్య సాధనముల వే
                      సాధకుడైనను నిత్యము
                       సాధన జేయుటనుగల్గు సాగరి లలితా|| 
 
           
     11. కం ||     లీలా కల్పిత జననీ                            
                       సాలగ్రామా, యపూర్వ సారణి గరిమా
                       బాలా శ్యామల  శారద
                        కాళీ లక్ష్మీ భవాని గంగా లలితా||

   12. కం ||         రాజేశ్వరి   గాయిత్రీ
                         పూజింపంబడు దశవిధ పుణ్య చరిత్రన్
                         భాజనమై ధర నొప్పుచు
                          రాజిలెడి మదంబ గుంభ రామా లలితా||

     13. కం ||     కడపటి జన్మంబున తల
                       పడి జేకొనును, ప్రియ భక్తి పారాయణమున్
                       కడువడి లలితా నామము
                        నుడువగ శ్రీవిద్య నిరత ముర్విని లలితా||

    14. కం ||      పలికెడి పలుకుల్ స్తవమై
                        పలుకింపుగ నీదు భావ పరమై పరగన్
                        పలికిన పలుకులు నిలలో
                        ఫలవంతమవును ! సదమల పావని లలితా||

     15. కం | |    పూర్ణిమ  చంద్రుని  యందున
                       పూర్ణ ధ్యానమున యంబ పూజలు సలుపన్
                       వర్ణిత విశేష మదియు, య
                       పర్ణను గొలుచుటయె సాధ్య భావము లలితా||


     16. కం ||     అమ్మాయమ్మల గన్నది
                       అమ్మను ముగురమ్మలందు నాదిని యమ్మై
                       అమ్మగ ధరజెల్లెడి తా
                       నమ్మల కమ్మను  బిలిచెద  నంబా లలితా||

     17. కం ||      లక్షణ సౌందర్య లహరి
                        ఇక్షుః  కాండాప్రపాణి ఈశ్వర రమణీ
                        ప్రక్షాళిత వర్ఛస్ఫుర
                       దాక్షాయిణి జన్మ కర్మ దాయిని లలితా||
   
  18. కం ||        మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ
                       మద పాటల గండ భాగ మండిత గాత్రీ
                       మదశాలిని తేజోవతి
                       కదనోత్సాహా యవిరళ కాంతా లలితా||

   19. కం ||      కాశిని విశ్వేశునితో
                      వాసిగ నీవన్నపూర్ణ భామినివై, ని
                      న్నాశించు జనుల బ్రోతువు
                       దాస జనావన జయప్రదా శ్రీలలితా||

   20. కం ||    కనక సమాన సునాసిక
                   కనకాద్రి సమాన ధైర్య కనక సుగాత్రీ
                   కనకామలకా భూషిత
                  కనకోదర పూజితాంఘ్రి
కమలాలలితా||                                                                                                                
   21. కం ||     అరుణారుణ కౌస్తుంభా
                      శరణాన్విత వత్సలతవు, శాంత నిశాంతా
                      చరణ యుగళ కమలాన్విత
                      సరసిజ భూషిత సురనుత శాంభవి లలితా||

   22. కం||      ఏదేవీ కృపను గలుగు
                     సాధన సంపత్తులెల్ల సమకూరునిలన్|
                     వేదనలెల్లయు దీరునొ
                     ఆదేవిన్ నిన్ను గొలుతు నాత్మన్ లలితా||
 
   23. కం ||     శ్రీమద్దివ్య మహాగుణ
                      కామితఫల సిద్ధిదాత కరుణా జలధీ|
                      శ్రామిక జన వాత్సల్యా
                      ప్రేమా! యనురాగ  కలిత ప్రేమాలలితా||

   24. కం ||      జాతక చక్రము లిమ్మని
                       ప్రీతిని ఫలితాల కొరకు ప్రియమారయగన్|
                      యేతెంచు జనుల కొప్పగు
                      రీతిని భాషించు శక్తులీయుమ లలితా||

   25. కం ||      ఆయమ్మ దయల చేతను
                      వ్రాయంగల వాక్య మెల్ల వాసికి నెక్కున్|
                     ‘జే’ యన చెప్పెద కావ్యము
                      మాయమ్మగు దోషచయము మహితను లలితా|| 

   26. కం ||     ఉడుమండలి నుండెడి నీ
                     కడు రమ్యపు శోభ గాంచి కమనీయంగా
                      పడిగొని అక్షర పంక్తుల
                     వడి తారావళి నర్పింతు వారిజ లలితా||
 
  27. కం ||     జయ జయ మంగళ గౌరీ
                     జయ జయ రమణీ భవాని జయ జయ లక్ష్మీ|
                     జయ జయ విద్యా వాణీ
                     జయ జయ మాతా గణాంబ జయ సుధ లలితా||
              
          

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి