అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Monday, June 10, 2013

ప్రస్తుతాంజలి -పేరి రాంబాబు గారి పదవీవిరమణ

No comments:

Post a Comment