అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

23, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

సుధారామమ్ కావ్యాంకితముగా సంపాదకునిపై ప్రశంస


         సుధారామమ్ కావ్యాంకితముగా సంపాదకునిపై ప్రశంస       
                                               
          కం//   ఎందరొ మాహాత్ములు గల
              సుందర గ్రంధాలయమున శోభస్కరమై
              పొందె సుధారామంబిట
              విందై ఆవిష్కృతమయి విఙ్ఞుల ఒడిలో//
    తే//గీ//  మోదు రాజేశ్వరుడు సమ్ముదము తోడ
              సత్యమూర్తి ఛారిటబులు స్వాగతించి
              ప్రచురణంబొన గూర్చెనీ పద్య వితతి
              శారదా సత్కృపా సార సరణి ధరణి//
  తే//గీ//    ఆణిముత్యము లెన్నియొ యలరు చుండ
              నాకు సత్కార మొనరింప నాయ మగునె
              ప్రియమె కవితాశిరోమణి బిరుదు నిచ్చె
              మోదమామోద మధురమీ మోదు క్రియలు//
  ౩౧/౦౭/౨౦౧౧                                                 ఇట్లు
  భీమునిపట్నం                          పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి)    

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి