అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

17, జూన్ 2012, ఆదివారం

అశ్రుతర్పణం


              అశ్రుతర్పణం

 


( కాకతీయ ఖిల్లాదర్శించిన సందర్భమునస్ఫందన, తే.ది.12-12-1986, హన్మకొండ  )

    
    1.  ఉ||  శ్రీవిభవమ్ములన్ వడసి శ్రేష్ఠ విశిష్ఠ ప్రతిష్ట నిష్టకున్
               భావి పురాతనాద్యతన భాసుర సంస్కౄతి కాలవాలమౌ
               కోవకు సాక్షిగా మిగిలె కోమల శిల్పములొప్పు ఓరుగల్
               నే వచియింప శక్యమగునే రచియింతును చూచినంతగా
||
       2. తె|గీ| నీదు చరితమదెంతేని నిర్మలంబు
               శక్తి కాకతి ప్రతిభా ప్రసక్తి మీర
               ఏకశిల నగరంబును నేలినట్టి
               రాజులెంతేని ధన్యులు రమ్యగతిని ||

       3.  ఉ||  కాకతి రుద్ర వంశము కకావికలయ్యిన వ్రయ్యలివ్వియో
               ఏకశిలా పురంబు ఘనులేలిన వారల పూర్వవైభవం
               బో, కనిపించు శిల్పకళ మూర్తూల నాక విలోకనా ప్రభల్
               ఏకరణిన్ మదిన్ దలతు నెన్మిది వందల యేండ్లదౌటచే||

       4.  ఉ||  చెక్కిన రాతి కంబముల జిల్గుల వెల్గులు భాసురంబుగా
                పెక్కులు కుప్పకుప్పలుగ బీటలు వారుట శీర్ణ జీర్ణమై
               స్రుక్కుచునున్న దివ్య కళ రూపవిహీనత గన్నవాడనై
               ఒక్క పరిన్ మదిన్ కలతనోర్వక నేడ్చితి కోట ముంగిటన్||

       5.  ఉ|| కాయనికాయ గాయముల కాంతలు, యోద్ధుల శీర్ష ఖండముల్
              తోయజ చక్రభంగములు, తోకలు బోయిన నంది విగ్రహాల్
              సాయము గూలి చీలిపడె సత్త్వ సమున్నత దుర్గ కుడ్యముల్
              ప్రాయిక శిల్పకల్ప భవ ప్రాభవ వైభవ శోభనా తతిన్ ||

       6. తె|గీ| కవియొకని కావ్యమున్  నేను  గనియు, సంత
               సించితి మరియు మురిసితిన్ చిత్ర లేఖ
               నమున, కని - విని సంగీత నాట్య కళల
               శిల్పముల్ గని యేడ్చితిన్ శిథిల మగుట ||              
       


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి