అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

21, జూన్ 2012, గురువారం

సాయి స్మరణసాయి స్మరణ

    తే.ది. 24-4-2011 నాడు సత్యసాయిబాబా మహాభినిష్క్రమణ సందర్భమున విలపించ  విరచించిన మనుస్మృతి ఖండిక

                                       

   1. ఉ||  కష్టము కల్గునాడు మదికామిత హేతువు పొందగన్ యథా
           నష్టము  గల్గినన్  దలచి నమ్మకముంచి  భజించి ధారణా
           దృష్టిని లేక మానసము
దృక్పథ వర్తన మార్గగామియై
           శిష్ఠ జనైక
ద్రష్ట  వరశ్రేష్ఠిని సాయిని సంస్మరింపుమా ||

   2. ఉ||     ధ్యానము ధారణా పటిమ దాస్య సుసేవ విమోచనాక్రియల్
            పానము సేయుగా పరమ భాగవతోత్తము లైన  వారికే
            
జ్ఞాన ప్రచేతనా గుణము జ్ఞప్తి విలుప్తి ప్రకామ్య జీవనా
            సానువు-మానవా-సుగతి సత్యవిభుండగు సాయినాథుడే||

   3.  ఉ||   వేషము గాదు భూషణము వి
జ్ఞత నెంచగ సాధు వాదికిన్
           కాషయ వస్త్ర ధారణము గడ్డము పాత్ర కమండ దండముల్
           దూషణ తాంత్రి కాత్మగుణ దుర్మతి బోధలు సాయినాథ యీ
           రోష విశేషమే మతపు రోగికి యోగికి బేధమెంచగా ||

   4. ఉ||    వేదము చెప్పినన్ కవులు  వేత్తలు తాత్త్విక సత్యమిప్పినన్
           సాధన జేయకన్ సకల శాస్త్రములెల్ల పఠింప నేర్పునన్
           గాధల బోధలన్ గరచి గానుగుటెద్దు గతిన్ చరించుటే
           నీ దయ సాయి యోగమది నిక్కముగా పరమాత్మ దర్శనం ||

  5. చం|| వ్యసనము లందు మానసము వాంఛిత దాస్యము చేయు వేళ-న
           భ్యసనము మార్చు దైవమని భాధ్యత నీపయి నుంచి మ్రొక్కితిన్
           అసురులు శత్రువర్గములు ఆరుగు రంతము జేయు శక్తి నా
           వశమగు నీకౄపన్ స్మరణ వాక్పటు ధారణ సాయి నామమే ||


  6. ఉ||   నేనను భ్రాంతి  వీడి  కరణేంద్రియ శక్తిని  శాసనమ్ముచే
         పూనుమ-నేనునీవుగద-పూరుష కర్మకు కర్త యొక్కటే
         జ్ఞానము రూప  బేధముల  గాంచిన  వేరను వాదమేలనో
         ధ్యానముగల్గి సాయివిభుదర్శన భాగ్యముపొందు మోదమున్ ||

  7. ఉ||  రాముడు దేవుడౌ హౄదయ రాజ్యము నేలిన చక్రవర్తి రా
          ధామయ గృష్ణుడష్ట మహి దారల రాసవిలాస నాథుడే
          దేముని రూపమన్న బహుదేహములెత్తి వశించియున్న, బా
          బా! ముదమోహనాననము భావన సేయగ దైవసన్నిధే ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి