అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

10, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 15

15. సమస్య:- "వడ్డీ అసలు కంటె ముద్దు పరికింపంగా ||
       

    కం ||      గుడ్డనడు కొడుకు పనులకు
                 సొడ్డు పనులయిన మనుమడు సొంపగు క్రియలన్
                 యెడ్డెముసేసిన తాతకు
                 "వడ్డి అసలు కంటె ముద్దు పరికింపంగా  ||

1 వ్యాఖ్య: