అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

30, జనవరి 2013, బుధవారం

చాటువులు - 11

10.   చం||  పదముల నర్తనానుగుణ పద్యములల్లెద రాసధావనీ
            కదలెడు మానసానుభవ కాంతను చింతనలందు నీ విధిన్
            ఉదయిని భావసాగరిణి నుజ్వల భాస విశేష రాశినిన్
            కధలుగ వ్రాసుకొందు మదికామిత రాణిని ప్రేమ ధోరణిన్  ~$

1 కామెంట్‌: