అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

28, జనవరి 2013, సోమవారం

చాటువులు - 9

 9.   సీ||     మది నిన్ను తలపోసి మమత రంగులు పూసి
                           దయాంతరస్థమౌ సదనమందు
                  చిందులేసెడి కాంత శ్రీకార విశ్రాంత
                                   కలనుండి ఇలలోకి కదలిరావె
                  కావ్య కళానురాగ కమనీయ రమణి
                                   వర్ణింతు పద్యాల వచనమందు
                  పద పదంబులయందు పాదానుమోదమై
                                   నర్తించి వర్తించి నడచిరావె

1 కామెంట్‌: