అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

23, జనవరి 2013, బుధవారం

చాటువులు - 4

  శ్లో ||  మనస్వీ మ్రీయతేకామం కార్పణ్యంతు నగచ్ఛతి
           అపి నిర్వాణమాయాతి నానలోయాతి శీతతాం ||

4.   తెనిగింపు పద్యం :-
             గీ || మానవంతుడకట మహి( గోర్కె లుండియు
                   దైన్యమొంది తీర్ప తపన బడునె ?
                   నిప్పు రవ్వ వేడి నివురున గప్పగా
                   శీతలంబు గాదు చివరనైన ||

1 కామెంట్‌: