అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

25, జనవరి 2013, శుక్రవారం

చాటువులు - 6

6.      గీ ||  అడవిని జరించి శాంతుడననుట కన్న
              జనుల యారణ్యరోదన జాలి గొలుపు
              శోకద్రష్టమౌ జీవన శోభలందు
              నిలిచి యుండుమ తపసివై నిబ్బరముగ ||

1 వ్యాఖ్య: