అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

31, జనవరి 2013, గురువారం

చాటువులు - 12

11.    సీ||    అతిలోక సుందరమ్మందురీ భాషను
                              బ్రిటను వాడౌ బ్రౌను నిటలి యనెను
              దేశ భాషలయందు తెలుగు లెస్సనుచున్న
                             మా భూమిని బుట్టి మసలు నేను
              అధ్యయనంబుచే నధ్యాపకత్వంబు
                                   చేపట్టి శిష్య ప్రశిష్యగముల
              సీస పద్యముచెప్పి శ్రీనాథు మెప్పింతు
                                   సందర్భ శుద్ధిగా ఛందమలర
||

1 వ్యాఖ్య: