అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

21, జనవరి 2013, సోమవారం

చాటువులు - 2

శ్లో  ||      ఆకారేణైవ చతురాహ్ తర్కయంతి పరేంగితం
                        గర్భస్థం కేతకీపుష్పం ఆమోదేనైన షట్పదాహ్ ||

2.   తెనిగింపు పద్యం :-
             గీ ||  మొగలి పూవును గర్భస్థ ముఖిని గనియు
                    చేరనెంచును తుమ్మెదల్ చెలిమితోడ
                    ఇంగితమ్మును గ్రహియింతు రితరులందు
                    చనగనాకృతి తర్కించి చతుర మతులు  ||

1 కామెంట్‌: