అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

22, జనవరి 2013, మంగళవారం

చాటువులు - 3

శ్లో  || కుసుమ స్తమకస్యేవ ద్వయీవృత్తి ర్మనస్వినహ్
              మూర్ధ్నివా సర్వ లోకస్య శీర్యతే వనయేవవా ||

3.  తెనిగింపు పద్యం :-
         గీ ||  మానవంతుల సద్వృత్తిగాన రెండు
                 తెరగులగుచుండు పుష్పములరయ, సర్వ
                 లోక ఆరాధనా శీర్ష్యదేక గతిని
                 గాక పోయిన వాడును కానలందు ||

1 కామెంట్‌: