అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

26, జనవరి 2013, శనివారం

చాటువులు - 7

7. 

 ఉ || లక్షణ సంయుతంబగుచు రంజిల జేయుటె యక్షయంబుగా
          రక్షిత దక్షతన్ వరలు రమ్యపు జీవన భావనా స్రవం
          తీక్షయనామ వత్సరము తీరని కాంక్షలు దీర్చు తానిలన్
         అక్షయనామ వత్సరమె యందురు కొందరు శ్రీక్షయంబునే ||

1 కామెంట్‌: