అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

27, జనవరి 2013, ఆదివారం

చాటువులు - 8

8. 
 ఉ || రాధనురా ప్రభూ నిరప రాధను  రా మదినిన్నె గొల్చు  ఆ
            రాధన మగ్న మానసనురా వినయంబున విన్నవించు నీ
            రాధనురా మదీప్సితము రాజిల జేయు మరీచి వీచికా
           రాధన జేయుచుంటి నిట రాగమయీ సరసాస్వరాధనై ||

1 కామెంట్‌: