అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

3, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణలు - 1


శ్రీ గరికపాటి వారికిచ్చిన సమస్య;-2009 

         కం/ /  ’ వేదాలారని గణింప విస్మయ మగురా "
           

   నా పూరణ:-
                                  వేదికి తెలియును పంచమ
                                  వేదంబు వరకు కరతల మోహో ఆయు
                                  ర్వేదం గూడా కలుపుచు
                                  వేదాలారని గణింప విస్మయ మగురా//


గరికిపాటి వారి పూరణ:-

నాదమ్మే వేదమ్మై
పాదము మస్తకము గలుప పంచమ వేదం
బాదిగ సంగీతముతో
వేదాలారని గణించె విస్మయమందన్

________________________________________________________________

 నా శ్రీమతి ఇచ్చిన   దత్తపది.
 2. శ్రీమతి పంతుల జయమహేశ్వరి – ఘనము, మనము, ధనము, జనము – భాగవతార్థంలో

 గరికిపాటి వారి పూరణ:-

శుకుని మహాప్రబోధనము సూనృత వృక్షము లోకరక్షకై
నికరము జేసి నీ మనము నీరజనేత్రునియందు నిల్పు దీ
పిక గొనిజూడు చిద్ఘనము వీథులలో లభియింపబోదు గో
పికలకు చిత్తరంజనము వేదము దాని నిరంజనమ్మనెన్

శ్రీగరికపాటి నరసింహారావుగారి శతావధాన సాహితీక్రతువు – విజయభావన, విజయనగరం.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి